Циљ стручног образовања за образовни профил МЕСАР је оспособљавање ученика за обраду, прераду меса и продају меса и меснихпрерађевина.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавр­ шавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

 • примену теоријских знања у практичномконтексту;
 • ефикасан рад утиму;
 • преузимањеодговорностизавластитоконтинуираноучењеинапредовањеупослуикаријери;
 • благовремено реаговање на промене у раднојсредини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалномокружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесурада;
 • примену мера заштите животне средине у процесурада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат:

 • флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације;
 • заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима;
 • примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави