Циљ стручног образовања за образовни профил ПЕКАР је оспособљавање ученика за производњу хлеба, пецива, колача и те­ стенина.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтеви­ ма тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости,усме­ рава да ученици буду оспособљаваниза:

 • примену теоријских знања у практичномконтексту;
 • ефикасан рад утиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу икаријери;
 • благовремено реаговање на промене у раднојсредини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалномокружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесурада;
 • примену мера заштите животне средине у процесурада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, органи зовањуи коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат:

 • флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације;
 • заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима;
 • примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави.