Циљ стручног образовања ученика образовног профила ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
јесте оспособљавање ученика за организовање испровођење биљне и сточарске
производње у комбинатима и на газдинствима.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе
континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање
запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и
  каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном
  окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу
  информација у раду и свакодневном животу.

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат: 

 • флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школскеорганизације; 
 • заједничкограданаставникаиученикаусвимпредметимаимодулима; 
 • примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина унастави