Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ је образовно-васпитна установа у којој се стиче средње стручно образовање из подручја пољопривреде, производње и прераде хране. Основани смо 1965. године и данас верификовани је за школовање четвророгодишњих образовних профила: Пољопривредни техничар, Техничар хортикултуре, Ветеринарски техничар, Прехрамбени техничар и трогодишњих Месар и Пекар.

Школа се налази у Београду, а повољни локацијски услови дефинишу нашу школу као урбану образовну установу са капацитетима за квалитетно стручно образовање. У саставу је и дом ученика па је Школа доступна ученицима из целе Србије и има посебан значај на државном нивоу.

Данас Школа има око 600 ученика у 23 одељења, око 100 ванредних ученика и 125 ученика у ученичком дому. На организацији и реализацији активности установе је ангажовано око стотину запослених.

Школа има дугу, богату образовну и културну традицију. Чести су примери да неколико генерација исте породице завршава нашу школу. За позитивне промене у школи заинтересовани су сви запослени, ученици, родитељи и локална заједница.

Мост у дворишту школе

Да би остварила своју функцију, Школа нужно следи промене у друштву, посебно у сектору образовних
политика и привредне области на коју смо усмерени-пољопривреде, производње и прераде хране. Свесни смо
да није довољно само прилагођавати се већ да морамо и предвиђати и ићи корак испред. Промене у свету
привреде, нестабилност пословања, неизвесност запошљавања, усклађивање са потребама тржишта, али и
перспектива интензивне ИКТ револуције у области пољопривреде, битно одређују стратегију развоја Школе и
дефинисање потреба за развојем.
У последње две године реализована су оба облика вредновања (спољашње и унутрашње) и Школа је високо
оцењена. Анализом је утврђено да постоје могућности за унапређивање стручног образовања у делу
који се односи на практичну наставу и професионалну праксу.
Ове године Стручни актив за развојно планирање ради на изради новог развојног плана који ће се
примењивати од 2020. Наша школа стратегију развоја започиње питањима и одговорима који се односе на
особине, ставове, знања, вештине и способности које треба да развију наши ученици како би могли адекватно
да одговоре на будуће професионалне изазове у подручју пољопривреде.
У домену стручног образовања наш циљ је да ученицима осигурамо оспособљавање за:
– примену теоријских знања у практичном контексту,
– ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама,
– преузимање одговорности за континуирано учење и напредовање у послу и каријери,
– адекватно и благовремено реаговање на промене у радној средини,

– препознавање пословних могућности у радној средини и социјалном окружењу,
– примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада,
– примену мера заштите животне средине у процесу рада,
– прикупљање, организовање, употребу и примену информационих технологија у процесу рада
и свакодневном животу.
Како би ово остваривала, Школа мора континуирано да унапређује и стратешки усмерава свој развој ка
приближавању и интеграцијама са европским системом вредности. Желећи да припремимо нове генерације за
тржиште рада са потпуно новим захтевима, како национално, тако и међународно, имамо задатак да
наставу и наставни процес прилагодимо истим, а просветни кадар оснажимо на путу до заједничког циља:
одговорног и савесног грађанина Европе спремног на изазове модерног друштва.
Желимо да својим ученицима понудимо прилике и примере добре праксе, као и истоветне програме и методе
учења који су на располагању њиховим вршњацима у Европи.

Школа нуди велики број ваннаставних садржаја и секција (драмска, ликовна, планинарска, спортска и сл.) интересне предметне групе, дискусије, предавања, радионице, али и забаве, концерте, такмичења… Успеси наших ученика у разним видовима стваралаштва и активизма довољно говоре о разноврсности понуде и труду који улажемо да Школа буде на само образовна већ и васпитна установа (да развија социјалне вештине и функционална знања).

СМЕРНИЦЕ РАЗВОЈА ШКОЛЕ

ВИЗИЈА:

Модерна, градска, средња стручна школа чије ће име бити синоним за: Школу која пружа адекватну подршку ученицима и њиховим родитељима, ствара добру полазну основу за запослење (трећи степен стручности) или за наставак школовања (трећи, четврти и пети степен стручности), развија и негује другарство и разумевање међу ученицима и задовољава потребе привреде и (локалне и шире) заједнице.

У наредном периоду основа наших стремљења биће организовање едукација за родитеље (и друге заинтересоване) из разних области као и аутономних програмских курсева за преквалификацију и/или доквалификацију одраслих.

МИСИЈА:

Наставити у правцу модернизације, популаризације, развоја и постављања Школе на место које (обзиром на, до сада најчешће декларативну, подршку коју државне структуре пружају развоју пољопривреде). Ако је пољопривреда једна од кључних области у којима можемо бити конкурентни замљама региона и Европе – морамо је учинити модерном, економичном, и успешном… Ту модернизацију могу изнети само школовани, добро обучени, функционалним знањем богати кадрови.

У претходном периоду успешно смо остварили контакте са школама сличне структуре у земљи и иностранству те планирамо да у наредном периоду реализујемо бројне размене људи и знања (ученика, наставника, наставних и тематских програма и сл.).

ЦИЉ:

Наставити са стварањем квалитетног кадра у мери која је у складу са потребама привреде и образовног система, као и понудити ученицима широк избор перспективних смерова које ће бити мотивисани да упишу.

Реализацијом програма техничара хортикултуре показано је (обзиром на успешан упис ученика у тај смер већ три године за редом) да су корисници услуге (ученици, родитељи и локална заједница) веома заинтересовано да подрже нове и перспективне смерове. Требало би уложити додатни напор да се осмисли још атрактивних смерова као и да се добра искуства из огледних одељења примене и на остала.

ЗАДАЦИ:

наставити са популаризацијом Школе – првенствено израдом овог сајта (интерактивнијег и доступнијег корисницима) као и реализацијом традиционалних (и ванредних) промотивних акција
осмислити уписну политику која ће омогућити боље прилагођавање захтевима привреде и самих ученика (и њихових родитеља, наравно) али која ће (у периоду обухваћеном развојним планом) омогућити најбољу запосленост кадрова
унапредити наставни процес и (самим тим) постигнућа ученика
организовати и реализовати размену ученика и запослених са школама и другим институцијама од интереса у земљи и иностранству
осмислити (у сарадњи са предузећима и локалном заједницом) програме образовања одраслих као и додатне едукативне садржаје
осмислити додатне начине у стварању основе за увећање сопствених прихода Школе (јер се у наредном периоду очекује мање ослањање на средства из буџета)
унапредити извођење практичне наставе у правцу преношења функционалних знања и веће самосталности Школе у обављању праксе ученика (јер је процес приватизације и тржишне утакмице смањио могућности предузећа да примају ученике на праксу)
понудити ученицима додатне ваннаставне садржаје као и стицање знања есенцијалних за стицање запослења (рачунарски курсеви, страни језици, писање CV-ева, паралелно или накнадно ванредно школовање у другом образовном смеру…)
подстаћи ученике на самосталност, активност, вредновање постигнућа, кооперативност и развој позитивних моралних и васпитних принципа