ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

 1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета,ученика и одраслог;
 2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовитиразвој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања иуспостављање нулте толеранције према насиљу;
 3. шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем исвеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
 4. развијање и практиковање здравих животних стилова, свести оважности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развојафизичких способности;
 5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувањаприроде и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
 6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исходаобразовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима иобразовној пракси;
 7. развијање компетенција за сналажење и активно учешће усавременом друштву које се мења;
 8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физичкиразвој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом,развојним потребама и интересовањима;
 9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење,међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са захтевимазанимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;
 10. развој свести о себи, стваралачких способности, критичкогмишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способностисамовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
 11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљегобразовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
 12. развијање позитивних људских вредности;
 13. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивнесарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;
 14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета,људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократскиуређеном и праведном друштву;
 15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске,родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавањеразличитости;
 16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести иосећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језикаи матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина,развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светскекултурне баштине;
 17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања иваспитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року саминималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;
 18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивањеобразовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване назнању.

Организација васпитног рада реализује се у оквиру три програмска подручја:

 • Учење и развијање личне компетентности ученика
 • Развијање личности и социјалног сазнања ученика
 • Проблематика слободног времена.

Васпитни рад је основна делатност у Дому ученика. Планирање и програмирање васпитног рада са ученицима има неколико етапа у конкретизацији васпитног процеса: побољшање школске успешности ученика, развијање личности и социјалног сазнања, планирање слободног времена, рад Ученичког парламента, сарадња са родитељима, другим установама и организацијама

Непосредни васпитни рад са ученицима, остварују васпитачи који својим стручним знањем и радом осигуравају остваривање програма васпитног рада, уважавајући, пре свега, потребе ученика. У том циљу, ученици су подељени у пет васпитних група. Доминантни облици рада у Дому су индивидуални рад, рад у паровима, рад у малим групама и рад са васпитном групом као целином. У зависности од облика рада, користе се различите методе рада: методе разговора, уверавања, подстицања, спречавања, различите дискусионе методе, итд.

Васпитни рад у Дому је организован кроз рад шест васпитних група. Реализује се кроз:

 • Васпитни рад са ученицима у области учења,
 • Васпитни рад са ученицима у области развијања личности и социјалног сазнања и
 • Васпитни рад са ученицима у области слободног времена.

Слободно време ученика у Дому попуњено је организованим радом кроз рад културно-забавних  и спортских секција. Секције се сваке године организују у складу са интересовањима ученика и просторним и другим могућностима.

ПЕДАГОГ ДОМА УЧЕНИКА

Драгана Беновић биће неко са ким ћете (било да сте родитељ или корисник услуга Дома) свакако имати потребу да поразговарате… Проблеми сепарације од куће/породице комбиновани са бројним проблемима адолесценције умеју да буду прилично тешки али је много лакше када имате са киме да их поделите и, можда, заједно дођете до решења… Осим тога, као педагог активно учествује у организацији и реализацији свих аспеката васпитног рада у Дому ученика а неке од корисних материјала и/или информације о слободном времену ученика погледајте кликом на линкове (доле).