Detaljnije o ponudi

1. UPIS VANREDNOG UČENIKA RADI  PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

Samo srednja škola koja je verifikovana za određene obrazovne profile, može da vrši prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Prekvalifikacija
 predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada.

Dokvalifikacija 
predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Nakon završenog srednjeg obrazovanja u srednju školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog i majstorskog obrazovanja, u skladu sa posebnim zakonom.

Škola vrši upis radi sticanja stručne osposobljenosti, prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Učenik upisan u školu radi prekvalifikacije, polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi nastavničko veće škole.
Učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi nastavničko veće škole.

Vanredni učenici upisuju se radi prekvalifikacije i dokvakifikacije u školu i u toku školske godine, 

Direktor škole nakon donete odluke nastavničkog veća o priznanju predmeta i polaganju dopunskih ispita donosi rešenje koje sadrži: lične podatke učenika, priznate predmete i ocene po razredima, stručne predmete koji su utvrđeni učeniku da polaže, po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog ispita, ispitne rokove u skladu sa opštim aktom škole.

2. UPIS UČENIKA RADI NASTAVKA ŠKOLOVANJA 
Lica koja su započela ranije sticanje srednjeg obrazovanja i isto iz određenih razlog prekinulo, imaju pravo na nastavak započetog obrazovanja u istom trajanju.

Vanredni učenik upisuje se u školu u odgovarajući razred do 31. avgusta da bi završio započeto obrazovanje u istom trajanju.

Ovom učeniku škola priznaje sve završene razrede i upisuje ga u naredni razred.

Direktor škole rešenjem određuje dopunske ispite koje učenik mora da položi, tako što uporedi nastavni plan po kojem vanredni učenik treba da stekne srednje obrazovanje sa nastavnim planom koji je učenik počeo da savlađuje.

Vanredni učenik polaže dopunske ispite po redosledu razreda. Kad položi dopunske ispite pristupa polaganju ispita razreda u koji se upisao.

Procedura upisa vanrednih učenika:

Za upis je neophodno dostaviti:

 • svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lekarsko uverenje za upis u školu
 • prijava za upis (obrazac se dobija u školi)

Prilikom upisa, Škola sa vanrednim učenikom ili ako je maloletan, sa roditeljem sklapa ugovor.

Upis se obavlja u junskom i avgustovskom roku do 31.08. date. godine. Cena upisa je 3.600,00 dinara i uplaćuje se na ž.r. 840-185766671 (svrha doznake – upisnina) poz. na br. 742321 1.

Prekvalifikacija

 • svedočanstva prethodno završenog obrazovnog profila (I, II, III i IV razred)
 • diploma završnog ili maturskog ispita
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lekarsko uverenje za upis u školu
 • prijava za upis (obrazac se dobija u školi)

Vanredni učenik upisan u školu radi prekvalifikacije, polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi Komisija za priznavanje ispita određena od strane Nastavničkog veća Škole. Prilikom upisa, Škola sa vanrednim učenikom sklapa ugovor.

Dokvalifikacija:

 • svedočanstva prethodno završenog obrazovnog profila (I, II i III razred)
 • diploma završnog ispita
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lekarsko uverenje za upis u školu
 • prijava za upis (obrazac se dobija u školi)

Vanredni učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda.

Prilikom upisa, Škola sa vanrednim učenikom sklapa ugovor.

Uporedo školovanje:

Redovan učenik može uporedo da savlađuje nastavni plan i program, odnosno deo nastavnog plana i progama za drugi obrazovni profil, kao vanredan učenik, u skladu sa članom 45. Zakona o srednjoj školi.

Primer: Mesar (redovno) – Pekar (vanredno)…

Nastavak školovanja u istom trajanju:

Učenik polaže dopunske ispite iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom koji je učenik započeo da savlađuje, u skladu sa članom 46. Zakona o srednjoj školi.

Primer: Učenik je završio I razred gimnazije i prekinuo školovanje. On nastavlja školovanje upisom u II razred npr. Tehničar za biotehnologiju.

Stručno osposobljavanje (kursevi):

Uslov za upis je da je kandidat prijavljen u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Poljoprivredna škola PK Beograd ispunjava uslove i za obavljanje proširene delatnosti škole, u vidu izvođenja kursa:

 1. Stranih jezika: engleski, nemački, francuski i ruski
 2. Osnovne informatičke obuke
 3. Za rezidbu voćaka
 4. Za organsku proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru
 5. Za veštačko osemenjavanje krava
 6. Za proizvodnju žestokih alkoholnih pića
 7. Za mesara
 8. Za pomoćnog kuvara
 9. Za barmena
 10. Za recepcionera
 11. Za turističkog vodiča

Školarina se plaća u više rata, a ispiti po ispitnim rokovima
na žiro račun br.:
840-1857666-71
poz.na.br.742321 1