ШКОЛОВАЊЕ У СТАТУСУ ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА

Пољопривредна школа са домом ученика ПК “Београд” школује ванредне ученике по образовним профилима на којима школује и редовне ученике:

 • Пољопривредни техничар;
 • Техничар хортикултуре;
 • Прехрамбени техничар;
 • Ветеринарски техничар:
 • Пекар;
 • Месар.

Право на ванредно школовање имају сви старији од 17 година који први пут уписују средњу школу као и они који нису завршили средњу школу.

На ванредно школовање се могу уписати и они који су завршили, а желе да се доквалификују или преквалификују са једног на други образовни профил.

Ванредни ученици плаћају трошкове школовања у складу са Законом.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Само средња школа која је верификована за одређене образовне профиле, може да врши преквалификацију и доквалификацију.

Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.

Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Након завршеног средњег образовања, у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

Школа врши упис ради стицања стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које утврди комисија коју именује Наставничко веће.

Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси Комисија Наставничког већа.

Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и доквакификације у школу и у току школске године,

Директор школе након донете одлуке Комисије о признању предмета и полагању допунских испита, доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, стручне предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.

УПИС УЧЕНИКА РАДИ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА

Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто је из одређених разлога прекинуто, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању.

Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето образовање у истом трајању.

Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред.

Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује.

Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.

Процедура уписа ванредних ученика:

За упис је неопходно доставити:

 • сведочанство о завршеној основној школи;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • лекарско уверење за упис у школу;
 • пријава за упис (образац се добија у школи).

Приликом уписа се склапа уговор са пунолетним учеником или са законским заступником малолетно ученика.

Упис се обавља у јунском и августовском року до 31. августа

Цену уписа утврђује Министарство просвете и уплаћује се на жиро рачун број: 840-185766671 (сврха дознаке – уписнина) поз. на бр. 742321 1.

 

 

Преквалификација

За упис су потребна следећа документа:

 • сведочанства претходно завршеног образовног профила (1, 2, 3 и 4. разред);
 • диплома завршног или матурског испита;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • лекарско уверење за упис у школу;
 • пријава за упис (образац се добија у школи).

Ванредни ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди Комисија за признавање испита одређена од стране Наставничког већа Школе. Приликом уписа, Школа са ванредним учеником склапа уговор.

 

Доквалификација

За упис су потребна следећа документа:

 • сведочанства претходно завршеног образовног профила (1, 2 и 3. разред);
 • диплома завршног испита;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • лекарско уверење за упис у школу;
 • пријава за упис (образац се добија у школи).

Ванредни ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда.

Приликом уписа, Школа са ванредним учеником склапа уговор.

 

Упоредо школовање

Редован ученик може упоредо да савлађује наставни план и програм, односно део наставног плана и прогама за други образовни профил, као ванредан ученик, у складу са чланом 45. Закона о средњој школи.

Пример: Месар (редовно) – Пекар (ванредно)

 

Наставак школовања у истом трајању

Ученик полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у складу са чланом 46. Закона о средњој школи.

Пример: Ученик је завршио И разред гимназије и прекинуо школовање. Он наставља школовање уписом у 2. разред нпр. Пољопривредни техничар.

 

Стручно оспособљавање (обуке)

Услов за упис је да је кандидат пријављен у евиденцији Националне службе за запошљавање.

Пољопривредна школа са домом ученика ПК “Београд” је у поступку испуњавања услова и за обављање проширене делатности школе, у виду извођења обука:

 • Страних језика: енглески, немачки, француски и руски;
 • Основне информатичке обуке;
 • За резидбу воћака;
 • За органску производњу поврћа у заштићеном простору;
 • За вештачко осемењавање крава;
 • За производњу жестоких алкохолних пића;
 • За месара;
 • За помоћног кувара;
 • За бармена;
 • За рецепционера;
 • За туристичког водича…

 

Трошкови ванредног школовања се уплаћују на жиро рачун: 840-1857666-71, позив на број: 742321 1