Javne Nabavke

ŠTA SU ZAPRAVO JAVNE NABAVKE…

 

Zakon o javnim nabavkama počeo da se primenjuje 1.aprila 2013. godine a dopunjen je i menjan 2015. Od 2017. poceo je proces nove izmene i dopune tog Zakona naglasavajuci pojam ekonomski najisplativije (umesto najjeftinije) ponude. To u praksi znaci da nije uvek najpovoljniji onaj proizvod koji je najjeftiniji narocito ako skuplji proizvod (ili usluga) na duze staze nudi izvesne ustede…

Za nabavke istovrsnih dobara usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od predvidjene Zakonom, naručioci nisu obavezni da primenjuju Zakon o javnim nabavkama. Ipak, kada sprovodi ove nabavke, naručilac je dužan da spreči postojanje sukoba interesa, da obezbedi konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene.

Naručilac u postupku javne nabavke poziva najmanje tri lica koja obavljaju delatnost koja je predmet javne nabavke I koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude. Postoji obaveza naručioca da istovremeno sa pozivanjem ponuđača objavi poziv za podnošenje ponuda na Portalu nabavki.

U skladu sa navedenim, Škola je u obavezi da za određene nabavke roba i usluga (zapravo za većinu njih) objavljuje konkurse i konkursnu dokumentaciju kako na sopstvenom sajtu tako i putem različitih portala te medija (po potrebi)… Nastojeci tako da obezbedi ekonomski najisplativije proizvode i usluge.

SVI ZAINTERESOVANI ZA AKTUELNE KONKURSE tj. OGLAŠENE POTREBE ŠKOLE mogu se informisati OVDE