Јавне набавке

Шта су јавне набавке?

Закон о јавним набавкама почео да се примењује 1.априла 2013. године а допуњен је и мењан 2015. Од 2017. поцео је процес нове измене и допуне тог Закона нагласавајуци појам економски најисплативије (уместо најјефтиније) понуде. То у пракси знаци да није увек најповољнији онај производ који је најјефтинији нароцито ако скупљи производ (или услуга) на дузе стазе нуди извесне устеде…

За набавке истоврсних добара услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од предвиђене Законом, наручиоци нису обавезни да примењују Закон о јавним набавкама. Ипак, када спроводи ове набавке, наручилац је дужан да спречи постојање сукоба интереса, да обезбеди конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.

Наручилац у поступку јавне набавке позива најмање три лица која обављају делатност која је предмет јавне набавке И која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу понуде. Постоји обавеза наручиоца да истовремено са позивањем понуђача објави позив за подношење понуда на Порталу набавки.

У складу са наведеним, Школа је у обавези да за одређене набавке роба и услуга (заправо за већину њих) објављује конкурсе и конкурсну документацију како на сопственом сајту тако и путем различитих портала те медија (по потреби)… Настојеци тако да обезбеди економски најисплативије производе и услуге.